Regulamin Mojej Dziupli

Regulamin korzystania z serwisu MOJADZIUPLA.pl

 

Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę spółkę DZIUPLA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz użytkowników Internetu polegających na udostępnianiu przez nią serwisu MOJADZIUPLA.pl, dostępnego na stronie internetowej www.mojadziupla.pl, jak również zasady dostępu i korzystania z tego serwisu przez użytkowników. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu i skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu MOJADZIUPLA.pl jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 
§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

 

Regulamin – niniejszy dokument;

 

Usługodawca – DZIUPLA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworzu, ul. Bielska 95, 43-384 Jaworze, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsko Biała VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771921, NIP: 9372719755, REGON: 382586774, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu dostępnego na stronie internetowej: www.mojadziupla.pl;

 

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy, udostępniany przez Usługodawcę pod nazwą MOJADZIUPLA.pl w domenie internetowej: mojadziupla.pl, dostępny na stronie internetowej www.mojadziupla.pl, prowadzony w języku polskim, pozwalający na przeglądanie Ogłoszeń dotyczących pojazdów, części i akcesoriów motoryzacyjnych przez Użytkowników oraz na zamieszczanie przedmiotowych Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców, a także na umożliwienie kontaktu Użytkowników z Ogłoszeniodawcami celem zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia;

 

Użytkownik – każda osoba lub podmiot posiadający zarejestrowane i aktywne konto w Serwisie (dalej „Konto Użytkownika”), a także każda osoba lub podmiot korzystający z Serwisu w przypadku gdy udostępni on określone zasoby bez potrzeby rejestracji i logowania do Serwisu.

 

Ogłoszenie – informacja sporządzona i zamieszczona samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę w serwisie o treści i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dotyczącą  Przedmiotu Ogłoszenia i mająca charakter zaproszenia do składania ofert Ogłoszeniodawcy przez Użytkowników Serwisu;

 

Przedmiot Ogłoszenia – pojedyncze pojazdy, akcesoria i części motoryzacyjne, przyporządkowane do jednej z kategorii z sprzedaży oferowanych przez Serwis, co do których Ogłoszeniodawca przesyła za pośrednictwem serwisu zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników poprzez zamieszczenie Ogłoszenia  na zasadach i o treści  określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Ogłoszeniodawca – każda osoba lub podmiot zawierający z Usługodawcą umowę w przedmiocie udostępnienia im możliwości zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie i korzystający z usług Serwisu przewidzianych dla osób zamieszczających ogłoszenia (dalej „Konto Ogłoszeniodawcy”).

 

Wizytówka Ogłoszeniodawcy – jedna z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie dla Ogłoszeniodawców polegająca na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu zindywidualizowanej informacji zawierającej dane podmiotu takie jak nazwa firmy przedsiębiorcy będącego Ogłoszeniodawcą, dane podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, dane teleadresowe i preferowany sposób kontaktu.

 

Panel Ogłoszeniodawcy - jedna z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie dla Ogłoszeniodawców polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę specjalnej platformy wewnętrznej pozwalającej na zarządzanie i wgląd do zamieszczonych w serwisie Ogłoszeń, ich edycję, aktualizowanie danych zawartych w treści Ogłoszenia dotyczących Przedmiotu ogłoszenia, a także usuwanie Ogłoszeń oraz służącą do kontaktu z Usługodawcą.

 

§ 2. Rejestracja i logowanie do Serwisu przez Użytkownika.

 1. Użytkownikami Serwisu posiadającymi Konto Użytkownika mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną w rozumieniu odpowiednich zapisów Kodeksu cywilnego.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie następuję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i utworzenie spersonalizowanego konta w Serwisie z wykorzystaniem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 3. Po dokonaniu rejestracji Serwis wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość wskazującą na sposób potwierdzenia dokonanej rejestracji konta. Z chwilą dokonaniu potwierdzenia rejestracji i aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu po zalogowaniu się za pomocą aktywnego konta poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz przypisanego do konta hasła. Uzyskanie dostępu do zasobów Serwisu przez Użytkownika pozwala mu na przeglądanie Ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców, wyszukiwanie Ogłoszeń za pomocą filtrów ułatwiających odnajdywanie interesujących go przedmiotów będących Przedmiotem ogłoszenia, takich jak: cena, nowe, używane, Ogłoszenia ostatnio publikowane, a także na uzyskanie informacji umożliwiających mu podjęcie bezpośredniego kontaktu z danym Ogłoszeniodawcą.  
 5. Usługodawca udostępnia możliwość uzyskania dostępu do zasobów Serwisu, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem konta Użytkownika, które posiada on w serwisie społecznościowym Facebook dostępnym w domenie internetowej Facebook.com, jak również za pomocą posiadanego przez niego konta internetowego Google. W tym przypadku do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dochodzi w chwili dokonania pierwszego logowania za pośrednictwem innego serwisu lub konta internetowego.
 6. Użytkownik uprawniony jest do rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.

 

§ 3. Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie. Wizytówka Ogłoszeniodawcy. Panel Ogłoszeniodawcy.

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu posiadający Konto Użytkownika może utworzyć Konto Ogłoszeniodawcy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę, w którym Użytkownik uzupełnia wyszczególnione w formularzu dane, w tym w szczególności swoje dane osobowe i kontaktowe, pozwalające na właściwą identyfikację Ogłoszeniodawcy i umożliwienie Użytkownikom Serwisu podjęcie z nim bezpośredniego kontaktu w związku z zamieszczanymi przez niego Ogłoszeniami.
 2. W przypadku gdy Użytkownik rejestrujący konto Ogłoszeniodawcy jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną w rozumieniu odpowiednich zapisów Kodeksu cywilnego, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą, zobowiązany jest on dodatkowo do uzupełnienia za pomocą formularza rejestracyjnego takich danych jak firma przedsiębiorcy, forma prowadzonej działalności gospodarczej, jak również pozostałe wymagane przez formularz dane podmiotu  z Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej lub odpowiednio dane podmiotu z Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również swoje dane teleadresowe.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracji przez Użytkownika Serwis wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość potwierdzającą fakt dokonania aktywacji Konta Ogłoszeniodawcy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej fakt rejestracji i aktywacji Konta Ogłoszeniodawcy dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu udostępnionych dla Ogłoszeniodawców i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Ogłoszeniodawca uzyskuje dostęp do usług Serwisu przeznaczonych dla Ogłoszeniodawców po zalogowaniu się za pomocą aktywnego Konta Ogłoszeniodawcy do Serwisu, w tym uzyskuje on możliwość zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie, utworzenia Wizytówki Ogłoszeniodawcy, jak również korzystania z Panelu Ogłoszeniodawcy.
 5. Serwis może uzależnić aktywowanie konta Ogłoszeniodawcy oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu od przesłanie przez Ogłoszeniodawcę dodatkowych informacji i dokumentów, które pozwolą na jego właściwą identyfikację oraz weryfikację danych zamieszczonych przez Ogłoszeniodawcę w formularzu rejestracyjnym, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

 

§ 4. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie.

 1. Ogłoszenie zamieszczane jest w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę, który samodzielnie ustala jego treść. Zamieszczenia Ogłoszenia może dokonać Ogłoszeniodawca posiadający Konto Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca zamieszcza Ogłoszenie za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Serwisu, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól zaznaczonych jako obowiązkowe. Zamieszczając Ogłoszenie, Ogłoszeniodawca powinien w sposób właściwy przyporządkować Przedmiot Ogłoszenia do jednej z kategorii sprzedaży dostępnych w Serwisie:
  1. pojazdy osobowe,
  2. motocykle,
  3. skutery i quady,
  4. samochody dostawcze,
  5. samochody ciężarowe,
  6. przyczepy,
  7. pojazdy rolnicze,
  8. pojazdy budowlane,
  9. łodzie,
  10. części motoryzacyjne i akcesoria motoryzacyjne.
 2. W przypadku dodawania Ogłoszenia, którego przedmiotem są kategorie sprzedaży wskazane w ust. 1 lit a)-i), Ogłoszeniodawca wypełnia następujące pola dotyczące danego Przedmiotu ogłoszenia: typ pojazdu, opis, stan, marka, model, cena sprzedaży, typ nadwozia, rocznik, przebieg, typ silnika, pojemność skokowa, rodzaj napędu, moc, skrzynia biegów, rodzaj paliwa, kolor, liczba drzwi, liczba miejsc, numer seryjny, dodatkowe wyposażenie, dane kontaktowe i oznaczenie Ogłoszeniodawcy, informacja czy Ogłoszeniodawca jest autoryzowanym dealerem, informacje dotyczące tuningu pojazdu, serwisowania ASO, informacje dotyczące uszkodzeń, ewentualnych kolizji/wypadków, informacji o pierwszym właścicielu, miejscu rejestracji, fakcie zarejestrowania pojazdu jako zabytek, informacji dotyczących homologacji ciężarowej, możliwości finansowania zakupu, rozliczenia w przypadku dojścia do transakcji zakupu i możliwości wystawienia faktury VAT przez Ogłoszeniodawcę, informacje dotyczące ewentualnej zawartej umowy leasingu.
 3. W przypadku dodawania Ogłoszenia, którego przedmiotem jest kategoria sprzedaży wskazana w ust. 1 lit j), Ogłoszeniodawca wypełnia następujące pola dotyczące danego Przedmiotu ogłoszenia: typ części, tytuł, opis, stan, kategoria, podkategoria dla danej części, marka, model, cena sprzedaży, rozliczenia w przypadku dojścia do transakcji zakupu i możliwości wystawienia faktury VAT przez Ogłoszeniodawcę, dane kontaktowe i oznaczenie Ogłoszeniodawcy.
 4. Ogłoszeniodawca może dołączyć do każdego Ogłoszenia zdjęcia Przedmiotu Ogłoszenia o wymiarze, ilości oraz w formacie wskazanym na stronie Serwisu, przy czym maksymalny rozmiar pojedynczego zdjęcia wynosi: 5 Mb.
 5. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do wskazywania rzeczywistej ceny brutto lub rzeczywistej ceny netto dla każdego z Przedmiotów ogłoszenia. Pole dotyczące ceny Przedmiotu ogłoszenia nie może zawierać kwoty raty czy części proponowanej przez Ogłoszeniodawcę ceny sprzedaży, czy też ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
 7. W przypadku zamieszczania Ogłoszenia dotyczącego Przedmiotu Ogłoszenia należącego do jednej z kategorii sprzedaży wskazanych w ust. lit a)-i), minimalną ceną ceny netto sprzedaży jest 20zł.
 8. Usługodawca dokona emisji Ogłoszenia w Serwisie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24h godzin od momentu jego prawidłowego zamieszczenia w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę, o ile treść Ogłoszenia spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
 9. Po zamieszczeniu przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia na zasadach określonych w ust. 1-7 powyżej, Usługodawca przesyła na adres e-mail oraz na Panel Ogłoszeniodawcy informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia.
 10. Usługodawca dokonuje emisji Ogłoszenia na okres 30 dni, okres emisji Ogłoszenia może być jednorazowo przedłużony przez Ogłoszeniodawcę o kolejne 30 dni.
 11. Ogłoszeniodawca ma wgląd do treści zamieszczonego przez niego Ogłoszenia w okresie jego emisji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia emisji, w tym posiada on uprawnienie do jego edycji i zmianę jego treści w zakresie przewidzianym przez, a także uprawnienie do przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 30 dni, o którym mowa w ust. 10 powyżej.
 12. Usługodawca upoważnia Ogłoszeniodawcę, w okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie oraz w celu promocji Ogłoszenia oraz Serwisu, do publikacji treści ogłoszenia i zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych portalach internetowych i mediach społecznościowych.
 13. Ogłoszeniodawca upoważnia Usługodawcę, w okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie oraz w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji treści ogłoszenia i zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych portalach internetowych i mediach społecznościowych.

 

§ 5. Zasady odpowiedzialności. Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy Serwisu.

 1. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Ogłoszeniodawcami dotyczących rzeczy stanowiących Przedmiot ogłoszenia i nie gwarantuje, z uwagi na powyższe:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawców wobec Użytkowników Serwisu, w związku z zamieszczanymi przez nich Ogłoszeniami, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży zawartych z nimi w wyniku emisji Ogłoszenia, w tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność pojazdów, akcesoriów oraz części motoryzacyjnych stanowiących Przedmiot Ogłoszenia, a także za zdolność Ogłoszeniodawców do sprzedaży oraz za prawdziwość i rzetelność informacji dotyczących cech i właściwości dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Użytkowników wobec Ogłoszeniodawców, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży zawartych z Ogłoszeniodawcami w wyniku emisji Ogłoszenia, w szczególności za wypłacalność Użytkowników i zdolność Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. realizację zobowiązań Ogłoszeniodawcy wobec Użytkowników z tytułu roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi, a dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia;
 3. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niebędących własnością Usługodawcy;
 4. brak zainteresowania Użytkowników Przedmiotem Ogłoszenia zamieszczonym w Ogłoszeniu;
 5. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu oraz zamieszczane w Serwisie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości zawarte w treści Ogłoszenia.
 6. Ponadto, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do:
  1. nieumieszczania Ogłoszeń, których Przedmiotem Ogłoszenia nie jest żadna z rzeczy należących do kategorii sprzedaży wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
  2. niezamieszczania Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszenia, których obrót mógłby naruszać obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w tym również ewentualne roszczenia związane z przysługującymi osobom trzecim prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej, a także do umieszczania Ogłoszeń o treści nienaruszających postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zapisów prawa;
  3. zamieszczania Ogłoszeń o rzetelnej i kompletnej treści, niewprowadzającej pozostałych Użytkowników Serwisu w błąd co do właściwości Przedmiotu Ogłoszenia. Treść każdego Ogłoszenia winna spełniać wymogi prawa, a także zawierać wszelkie przewidziane prawem informacje wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów prawa dotyczących ochrony praw Użytkowników będących konsumentami;
  4. zamieszczania Ogłoszeń o treści zgodnej ze stanem faktycznym, a także do zamieszczana przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszeń odzwierciedlających rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną przez Ogłoszeniodawcę cenę;
  5. Zamieszczania zdjęć zawierających wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie.
 7. W przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, że dana oferta narusza postanowienia Regulaminu lub/i przepisy prawa powszechnie obowiązującego, uprawniony on będzie po uprzednim ostrzeżeniu Ogłoszeniodawcy i wezwaniu go do usunięcia naruszenia, do edycji i zmiany treści publikowanego Ogłoszenia, a także do jego usunięcia.
 8. Aktualizowania danych podanych w Serwisie,
 9. W przypadku gdy jakiekolwiek działania Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika stanowią naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Usługodawca ma prawo przekazać Użytkownikowi lub Ogłoszeniodawcy ostrzeżenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu, a także w przypadku dalszych naruszeń czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu lub do poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Niezależnie od powyższych uprawnień, Usługodawcy przysługiwać będzie uprawnienie do rozwiązania umowy oraz uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu na zasadach określonych w § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu.

 

§ 6. Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy.

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika oraz Ogłoszeniodawcy od momentu zawarcia przez nich umowy z Usługodawcą oraz na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik i Usługodawca mają prawo rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w każdej chwili oraz zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W tym celu Użytkownik oraz Ogłoszeniodawca mogą przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na poniższy adres e-mail Usługodawcy: biuro@mojadziupla.pl lub też przesyłką poleconą na adres siedziby: Dziupla Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworzu, ul. Bielska 95, Jaworze 43-384.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w każdej chwili oraz zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W tym celu Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adresy e-mailowy Użytkownika czy też Ogłoszeniodawcy, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku gdy Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. W tym celu Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mailowy Użytkownika, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. W przypadku gdy Ogłoszeniodawca w sposób rażący narusza postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz uniemożliwienie Ogłoszeniodawcy dostępu do Serwisu. W tym celu Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mailowy Ogłoszeniodawcy, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. W tym przypadku ponowne dokonanie rejestracji Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania umowy w szczególności gdy:
 7. sposób korzystania przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy z usług świadczonych przez Usługodawcę lub zamieszczane przez nich treści w Serwisie są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 8. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca nawołuje w Serwisie do przemocy bądź́ popełnienia przestępstwa, bądź́ w rażący sposób bezprawnie narusza prawa osób trzecich;
 9. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca w sposób uporczywy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zobowiązania wynikające z § 5 niniejszego Regulaminu i pomimo przekazania im przez Usługodawcę ostrzeżenia, o którym mowa w § 5 ust. 7, nie zaprzestali oni dokonywania naruszeń.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy.

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Usługodawcą, której przedmiotem jest  świadczenie usług dostarczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Użytkownik dokonuje powyższe uprawnienie poprzez przesłanie wyraźnego oświadczenia zawierającego wolę odstąpienia od umowy na poniższy adres e-mail Usługodawcy: biuro@mojadziupla.pl lub też przesyłką poleconą na adres siedziby: MOJA DZIUPLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Oriona 36, 44-117 Gliwice. W tym celu Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Ogłoszeniodawca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Usługodawcą, której przedmiotem jest  świadczenie usług dostarczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy określonego w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. W zakresie zasad składania stosownego oświadczenia oraz udostępnionego wzoru oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w ust. 1 powyżej.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ogłoszeniodawcy, który dokonał już zamieszczenia chociażby jednego Ogłoszenia w Serwisie w związku z zawartą umową z Usługodawcą, a zatem w przypadku wykonania usługi przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że usługa powyższa zostanie wykonana za wyraźną zgodą Ogłoszeniodawcy, zaś Usługodawca poinformuję Ogłoszeniodawcę przed potwierdzeniem dokonania emisji Ogłoszenia, że po spełnieniu usługi przez Usługodawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminów do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wystarczy złożenia oświadczenia woli przed wskazanymi powyżej terminami.

 

§ 8. Prawa Autorskie.

 1. Dostępne na stronie Serwisu materiały, w tym znaki towarowe, elementy grafiki układu i kompozycji poszczególnych elementów graficznych (layout), stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych i praw własności przemysłowej Usługodawcy i ich  pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie elementów wskazanych w ust. 1 powyżej przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę nie może naruszać zapisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także nie może naruszać interesów prawnych Usługodawcy i pozostałych Użytkowników Serwisu,

 

§ 9. Opłaty związane z korzystaniem Serwisu przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców.

 1. Od daty  pierwszej rejestracji, nowy użytkownik  ma okres czterech miesięcy bezpłatnego, korzystania z serwisu. Usługodawca w szczególności nie będzie pobierał we wskazanym powyżej okresie jakichkolwiek opłat od Ogłoszeniodawców za posiadanie Konta Ogłoszeniodawcy i zamieszczanie Ogłoszeń w serwisie, jak również za korzystanie z innych funkcjonalności przewidzianych w serwisie dla Ogłoszeniodawców, takich jak posiadanie własnej Wizytówki oraz korzystanie z Panelu Ogłoszeniodawcy oraz korzystania z usług promowania Ogłoszeń.
 2. Po wskazanym powyżej okresie w ust. 1, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za usługi świadczone na rzecz Ogłoszeniodawców. Zasady naliczania, pobierania i rozliczania opłat zostaną określone w zmianach do niniejszego Regulaminu, dokonanych na zasadach określonych w § 13, zaś szczegółowy cennik i wysokość pobieranych opłat zostaną określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Newsletter

 1. Usługodawca oferuję Użytkownikom Serwisu możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi polegającej na przesyłaniu przez Serwis informacji dotyczących aktualności i zmian w zakresie działalności Serwisu za pomocą wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w trakcie rejestracji.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do osób, które dokonały subskrypcji Newslettera i wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do anulowania subskrypcji i cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości e0mail w powyższym zakresie od Usługodawcy.

 

§ 11 Reklamacje

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy, Usługodawca w sposób nieprawidłowy świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (dalej „Reklamacja:).
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą udostępnionej przez Usługodawcę funkcjonalności w postaci formularza na stronie internetowej („Skargi do nas”) lub w formie pisemnej poprzez wysłanie Reklamacji przesyłką listową na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację Użytkownika oraz Ogłoszeniodawcy nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będą dodatkowe informacje od Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika, Usługodawca zwróci się do nich z prośbą o ich dostarczenie, zaś wskazany powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji będzie liczony od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca wyśle na adres e-mail podany przez składającego reklamację w formularzu rejestracyjnym. lub też zostanie przesłana listownie na adres wskazany w reklamacji.
   

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.mojadziupla.pl/polityka-prywatnosci oraz w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: https://www.mojadziupla.pl/polityka-plikow-cookies
 

§ 13. Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu oraz zmiany treści oraz dodawania nowych załączników do Regulaminu. Usługodawca informuję Użytkowników oraz Ogłoszeniodawców Serwisu o zmianach w Regulaminie i terminach ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym wejściem w życie zmian Regulaminu.

 

§ 14. Załączniki

 1. Do niniejszego Regulaminu sporządzono poniższe załączniki, stanowiące jego integralną część:

Załącznik nr 1 – Polityka  ochrony prywatności

Załącznik nr 2 –Wzór oświadczenia o odstąpieniu dla Użytkownika będącego konsumentem.

 1. Zmiana treści załączników odbywa się na tych samych zasadach co zmiana treści Regulaminu, określonych w § 13 niniejszego Regulaminu

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą każdorazowo pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub też pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Poprzez skorzystanie z platformy dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr- platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.